mem-me"..ฝาก..ด้วยนะคะ"

posted on 11 Feb 2010 20:37 by mem-me

 

     

                        

 

ไ ห น ไ ห น ก็ ไ ห น ไ ห น แ ล ะ . . . . . ก ว่ า จ ะ ไ ด้ ม า อั พ

ก่ อ น จ ะ เ ข้ า เ รื่ อ ง   " ฝ า ก "     ข อ เ ม้ า นิ ส นึ ง น ะ ค ร้ า

 

 

m e m - m e   ห า ย ไ ป เ ป็ น ช า ติ เ ล ย น ะ เ นี่ ย ย ย ย ย !

ช่ ว ง ที่ ห า ย ไ ป ก็ ทำ ง าน ๆ ๆ ๆ    กิ น ๆ ๆ ๆ    น อ น ๆ ๆ ๆ

อ้ อ ๆ ๆ ๆ   ไ ด้ ไ ป เ ที่ ย ว ป า ย ม า ด้ ว ย ค ร้ า   ( ร้ อ น น่ า ดู ^-^" )

ถ่ า ย รู ป ม า   ก็ ฝื น ๆ ใ ห้ ไ ด้ อ า ร ม ณ์ ห น า ว น ะ ค ะ

แ ต่ แ ด ด แ ร ง ม า ก   ต า ห ยี แ ท บ ทุ ก ภ า พ    5 5 5 +

แ ล้ ว ที่ สำ คั ญ   ไ ด้ เ ที่ ย ว ทั้ ง ที ก็ ดั น ป่ ว ย อี ก   เ ศ ร้ า ใ จ

                       . . . . ท ริ ป ไ ป ป า ย นี้ . . . .

แ บ บ ว่ า ทำ ง า น เ ส ร็ จ   ก็ อ อ ก เ ดิ น ท า ง  3 วั น 2 คื น

ก ลั บ ม า ก็ ตั้ ง น่ า ตั้ ง ต า ทำ ง า น อี ก   เ ห นื้ อ ย เ ห นื่ อ ย

แ ต่ ก็ ไ ด้ บ ร ร ย า ก า ศ ไ ป อี ก แ บ บ ค่ ะ  ห นุ ก ๆ เ ห นื่ อ ย ๆ ป่ ว ย ๆ

                            . . . . ว่ า แ ต่    ต อ น นี้ . . . .

เ ป ง ไ ง กั น บ้ า ง ค่ ะ ?    ลื ม กั น ห ม ด แ ล้ ว แ น่ เ ล ย  T - T

ยั ง ไ ง ก็ ช่ ว ย ๆ  กั น ม า เ ม้ น เ ห มื อ น เ ดิ ม น๊ า ๆ ๆ ๆ ๆ

. . . . . . . ข อ บ พ ร ะ คุ ณ อ ย่ า ง สู ง  ค ร้ า . . . . . . .

 

 

 

 

                                     

 

น่ า จ ะ พ อ ผ่ า น ต า บ้ า ง แ ล้ ว กั บ โ ฆ ษ ณ า ตั ว ใ ห ม่ น ะ ค ะ 

ณ  บั ด  n o w    ธ น า ค า ร มี โ ค ร ง ก า ร รั บ " ฝ า ก "  ไ ด้ ทุ ก เ รื่ อ ง

" ฝ า ก " ดู แ ล กา ร เ งิ น 

" ฝ า ก " คุ้ ม ค ร อ ง ชี วิ ต

" ฝ า ก " ธุ ร กิ จ ใ น ฝั น

" ฝ า ก " เ พื่ อ อ น า ค ต ลู ก อี ก

รั บ   " ฝ า ก "   ไ ว้ ส บ า ย ใ จ ไ ด้ ค่ ะ

 อ ย า ก ฝ า ก แ บ บ ไ ห น ?   ห รื อ   จ ะ ฝ า ก เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร ? 

 K  C o n t a c t   C e n t e r   0 2 - 8 8 8 - 8 8 8 8

                    รั บ ฝ า ก น ะ ค ร้ า 

 

ป ล .  ฝ า ก แ ถ ม โ ป ร โ ม ชั่ น บั ต ร  k  m y  d e b i t   c a r d

" รั ก อ อ ก แ บ บ ไ ด้ ด้ ว ย บั ต ร   k  m y  d e b i t   c a r d "

ส มั ค ร บั ต ร ช่ ว ง 1 กุ ม ภ า พั น ธ์  - 2 8  กุ ม ภ า พั น ธ์   5 3 นี้

รั บ คู ป อ ง     ส มั ค ร บั ต ร  ฟ รี!  อี ก 1 บั ต ร  ไ ป เ ล ย  ^-^

 

Comment

Comment:

Tweet


ถ้า ป่วย แล้ว ยัง สวย ขนาดนี้
ไม่ธรรมดา big smile

#8 By ทิว แอด ไฟน์ on 2010-02-21 16:31

ฮ่า เพราะอย่างนั้นละคะ

สงสัยต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากหนุ่มเกาหลี ให้แม่มาขอซะดีๆ ฮ่าๆ confused smile

#7 By chockcolate_am on 2010-02-13 06:23

ฝากเอาตังมาให้นห่อยสักล้าน ได้มะค่ะ

ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

question question question question

#6 By Tammada on 2010-02-12 23:56

หายไปซะนาน กลับมาก็ยังอุตส่าห์เป็นPRให้แบงค์อีก

#5 By แทณนี่แหละ on 2010-02-12 12:23

ูู^
^
จะหาเรื่องให้ผมทำไมเนี่ยsad smile

#4 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2010-02-12 11:22

เออ ลืมไป บอกมันด้วยเลิกเจ้าชู้ได้แล้ว
เดี๋ยวแฟนทิ้งอีก อย่าลืมบอกมันนะconfused smile

#3 By sherol on 2010-02-12 10:18

ไปเที่ยวคนเดียวเหรอ เนี่ยยยยย...
ไม่เห็นมีรูปไอ้หนุ่มนั่นเลย สงสัยมันไปกะสาวอื่นแล้วมั้ง
ปล. ฟันคุดหายแล้วคับ เหรอแต่รักคุดนี่แหละ ไม่รู้แก้ไง
ตั้งแต่ไอ้นัทไม่อยู่ไม่มีใครจัดสาวมาให้เลยconfused smile
บอกมันด้วยนะbig smile

#2 By sherol on 2010-02-12 10:03

อ่าว ไหนอะคะรูปตาหยี cry

รับฝากเลี้ยงดูมั้ยคะ จ๊น จน confused smile

#1 By chockcolate_am on 2010-02-12 03:57