mem-me"รับสายการกุศล"

posted on 22 Sep 2009 18:35 by mem-me

 

> > ส วั ส ดี ค่ ะ   มู ล นิ ธิ โ ร ง พ ย า บ า ล ส ว น ด อ ก   ยิ น ดี รั บ บ ริ จ า ค ค่ ะ ^-^

 

เ มื่ อ วั น จั น ท ร์ ที่   2 1- 0 9 - 0 9  ไ ด้ มี โ อ ก า ส ไ ป รั บ โ ท ร ศั พ ท์ ก า ร กุ ศ ล  

ที่ ช่ อ ง   9   อ ส ม  ท .   ม า ค่ ะ

เ ป็ น ก า ร รั บ บ ริ จ า ค เ พื่ อ ช่ ว ย ผู้ ย า ก ไ ร้ ที่ เ ป็ น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง

ถ่ า ย ท อ ด ส ด ช่ ว ง สี่ ทุ่ ม - เ ที่ ย ง คื น น่ ะ ค่ ะ

ไ ป ร่ ว ม ร า ย ก า ร ก า ร กุ ศ ล ม า  ก ลั บ ม า ม ะ มี ใ ค ร ถ า ม เ รื่ อ ง นี้ เ ล ย

มี แ ต่ ถ า ม ว่ า . . .  . .

                          1. เ จ อ ด า ร า เ ย อ ะ ป่ า ว ?

                        2. เ จ อ ด า ร า ค น ไ ห น บ้ า ง ?

                 3. ค น นั้ น   ค น นี้   ห ล่ อ ม ะ ?   ส ว ย ม ะ ?

 

                        

 

ป ล .   ถ้ า เ ป ง ก๊ อ ป ก็ ค ง ถ า ม อ ย่ า ง นี้ เ ห มื อ น กั น   5 5 5 +

          ( ห น้ า บ า น ม า ก  T^T )

 

 

จำ ไ ด้ ว่ า ร า ย ก า ร พ ว ก นี้      ถ้ า เ ร า เ ปิ ด เ จ อ

ก็ จ ะ เ ป ลี่ ย น ช่ อ ง ทั น ที โ ด ย ที่ ไ ม่ ต้ อ ง คิ ด ไ ร ม า ก ม า ย 

แ ต่ พ อ ไ ด้ ม า ร่ ว ม ง า น ต ร ง นี้   ก็ อ ด รู้ สึ ก ไ ม่ ไ ด้ ว่ า . . . .

น้ำ ใ จ  -  ค ว า ม ช่ว ย เ ห ลื อ ข อ ง ค น ไ ท ย ด้ ว ย กัน ยั ง ไ ม่ เ หื อ ด ห า ย 

ย า ม ที่ ทุ ก ข์ ร้ อ น ก็ ยั ง ช่ ว ย เ ห ลื อ กั น

แ ต่ ไ อ้ พว ก ที่ โ ท ร ม า    จิ ต   จิ ต   เ สื่ อ ม  

ก็ ไ ร้ ซึ่ ง สำ นึ ก สิ้ น ดี   เ ฮ้ อ . . .   บั ด ซ บ เ จ ง ๆ 

แ ต่ ยั ง ไ ง ก็ ต้ อ ง ข อ บ คุ ณ ผู้ บ ริ จ า ค ใ จ บุ ญ

ที่ ช่ ว ย กั น ทำ ย อ ด ไ ด้ ถึ ง  3 0   ก ว่ า ล้ า น    w o w !

แ ต่ เ ด๋ ว ก่ อ น     เ ป้า บ ริ จ า ค เ จ ง ๆ   ถ้ า จำ ไ ม่ ผิ ด น ะ ค ะ

2 0 0 ล้ า น น่ ะ ค่ ะ   ยั ง ๆ ๆ ไ ม่ ถึ ง   ยั ง อี ก ย า ว ไ ก ล

 

 ป ล .   ถ้ า ส น ใ จ ร่ ว ม บ ริ จ า ค    ต อ น นี้ ธ . ก สิ ก ร  

          รั บ บ ริ จ า ค ผ่ าน ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง ด้ ว ย กั น น  ะค ะ

         ส า ข า ,   ตู้ A T M ,   k   c y b e r ,   k   m o b i l e   b a n k i n g 

         ฟ รี ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ถึ ง สิ้ น ปี ค่ ะ 

         ส่ ว น ธ น า ค า ร อื่ น เ สี ย ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ก ติ น ะ ค ะ

 

> >  ข อ บ คุ ณ ที่ ร่ ว ม บ ริ จ า ค   ส วั ส ดี ค่ ะ   

 

 

Comment

Comment:

Tweet

แอ๊ปก็คิดถึงพี่สาวเหมือนกันนะค่ะ **

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาออน มาอัพเดตอะไรเท่าไหร่เลย

คอมเพิ่งซ่อมเสร็จ

เป็นยังไงบ้างค่ะพี่ก๊อป?

สบายดีมั๊ยค่ะ??


ป.ล. คิดถึงมาก*

#15 By ❤ABITA on 2009-10-09 12:44

มินโฮคือคนในรูปคะ น่ารักและหล่อจริงๆ คนนี้นำเสนอ 55555


confused smile

#14 By chockcolate_am on 2009-10-09 01:29

ลืมบอกต่อว่า พี่โรคจิตกว่า
เขาเลยต้องยอมวางสายcry

#13 By นาย ช บ า on 2009-09-30 19:10

พี่ก็เจอโรคจิตแหละsurprised smile

#12 By นาย ช บ า on 2009-09-30 19:05


ดารา
ร่วง ลงมา
เป็นคน ใจบุญ

---------------

คนธรรมดา
ใจสูง แบ่งปัน
ลอยล่อง เป็นดารา

big smile

#11 By ทิว แอด ไฟน์ on 2009-09-24 15:17

ขอบคุณสำหรับเมล์ดีดีน้ะจ้ะพี่สาววว

เมื่อวานที่ทักมาในเอ็มพอดีไม่ได้อยู่หน้าจอมือถือหน่ะค่ะ

เลยไมได้ตอบ

ขอโทษทีนะค้ะคิดถึงพี่สาวจังเลยยยย *
cry

#10 By ❤ABITA on 2009-09-23 15:51

ดีจังเลยค่ะ ได้ไปทำงานการกุศลด้วย อยากไปทำบ้าง แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาศเท่าไหร่เลย

Hot! Hot!

#9 By Lalagirl on 2009-09-23 10:57

มดกัดอะพี่ก๊อบบลอคนี้ ใครทำมดขึ้น แว๊กกก!! cry

เพิ่งเห็นว่าถ่ายรูปกับดารามา แต่แอมว่า...(จุ๊ๆ นะ) พี่ก็อบคิ้วตี้ บิ๊วตี้กว่านะ ^^

คนแปลกๆ ก็มีเยอะนะ ปล่อยวาง แต่ทำก่อน ต้องสู้ 55
พี่นัทเม้นให้สู้เค้า 55...x-man แน่นอนอยู่แล้ว ความเป็นกุลสตรีไม่เคยมี ย๊ากกกกกกกก!!

#8 By chockcolate_am on 2009-09-23 03:35

ทำดี ขอเชิดชูค่าาาา
ฮ่าๆๆๆ

Hot! Hot! Hot! Hot!

#7 By *~ happyah ~* on 2009-09-22 22:09

ทำบุญมากๆ ชาติหน้าก็เกิดมาสวยอีกเหมือนคุณเลยค่ะbig smile

#6 By puzzle on 2009-09-22 21:44

นั่นสินะ...

ฉันเองก็เปลี่ยนช่องแทนทันที หากเปิดเจอ
โดยลืมคิดไปว่า...

อีกด้านหนึ่งของการรับบริจาคทางทีวี
คือความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือจากทุก ๆ คน...

#5 By KeRoRo on 2009-09-22 21:32

ขยันมั่กๆ
ค่ะ...
ได้บุญแล้วยังแบ่งบุญมาให้ด้วย ใจบุญจังเลย
โอเค จะบอกบุญต่อน๊า

#4 By someone on 2009-09-22 21:21

ใจดีจัง อนุโมทนาด้วยคับopen-mounthed smile
ส่วนใครที่คิดไม่ดีก็ปล่อยเขาเหอะ
ก๊อปละบริจาคไปกี่ล้านคร้าบ
กินเค้กเยอะอะดื หน้าบานเป็นเค้กปอนด์เลยquestion

#3 By แทณนี่แหละ on 2009-09-22 20:41

เย่ย งานนี้มีจิตเสื่อมโทรมาได้อีกเหรอ..กำ..

อิ่มบุญซะquestion

#2 By นาย ช บ า on 2009-09-22 19:56

เหนื่อยมั้ยอะ ที่ร้ากbig smile
รับงานเยอะจริงๆ

30 ล้าน เยอะไปป่าววว ขอมั่ง

#1 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-09-22 19:53