"mem-me b i r t h d a y & l o v e ๆ"

posted on 02 Jul 2009 21:36 by mem-me

 

 ส วั ส ดี ช่ ว ง 2 1 . 4 1   .  ข อ ง วั น พ ฤ หั ส ที่   2  ก . ค .   5 2   น ะ ค ะ

น า น น้ า น จ ะ ม า อั พ    เ พื่ อ น ๆ พี่ ๆ น้ อ ง ๆ ห า ย ไ ป กั น ห ม ด เ ล ย    แ ย่ จั ง

เ งี ย บ เ ห ง า เ จ ง ๆ   

 

ใ ก ล้ แ ล้ ว ง่ า ค ะ   วั น เ ส า ร์ ที่  4   ก . ค . นี้  วั น เ กิ ด ก๊ อ ป เ อ  ง ค่ ะ

อ ย่ า ถ า ม น ะ ว่ า อ า ยุ ป า ไ ป เ ท่ า ไ ห ร่ แ ล้ ว   เ ย อ ะ อ ยู่  T - T

วั น เ กิ ด ปี นี้   ม ะ ไ ด้ ก ลั บ บ้ า น    ก็ ค ง เ ต ร็ ด เ ต ร่ อ ยู่ แ ถ ว ๆ นี้

ข อ บ คุ ณ   ค น ที่ ไ ม่ เ ค ย ลื ม วั น เ กิ ด ก๊ อ ป เ ล ย . . . .  ^ - ^

เ จ ง ๆ   ก๊ อ ป ใ ห้ ค ว า ม สำ คั ญ กั บ วั น เ กิ ด น ะ ค ะ

ถ้ า ใ ค ร มี ค ว า ม สำ คั ญ กั บ ก๊ อป ล ะ ก็   จ ะ จำ วั น เ กิ ด ค น นั้ นไ ห้ ไ ด้

แ ล ะ ที่ จำ ไ ด้ ก็ เ ย อ ะ อ ยู่   5 5 5 +    

           

       H A P P Y    B I R T H   D A Y    M E M   -  M E

 

  

 

ช่ ว ง นี้ เ พื่ อ น ก๊อ ป แ ต่ ง ง า น กั น เ ป็ น ว่ า เ ล่ น ( อิ จ ฉ า นิ ส นึ ง )

ก็ เ ล ย อั พ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง   l o  v e  ๆ   กั น ห น่ อ ย

ไ ด้ รั บ เ ม ล ล์ อี ก แ ล ะ ค่ ะ   ก็ น่ า รั ก ดี น๊ า

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ส่ แ ห ว น นิ้ ว น า ง  ถ้ า ข้ า งซ้ า ย ด้ วย   เ ลิ ศ ศ ศ

ค น รั ก กั น มั ก จ ะ ซื้ อ แ ห ว น ใ ห้ กั น เ น อ ะ     ล อ ง ม า อ่ า น ก า น น

 

ทำ ไ ม ต้ อ ง ส ว ม แ ห ว น แ ต่ ง ง า น ที่ นิ้ ว น า ง ด้ ว ย  ?

 

 

 

ล อ ง แ บ มื อ   2   ข้ า ง   เ ข้ า ห า กั น   แ ล้ ว ง อ นิ้ ว ก ล า ง ล ง

เ อ า ห ลั ง นิ้ ว ก ลา ง ทั้ ง   2   ข้ า ง   ม า ช น กั น

ที นี้ นิ้ ว ที่ เ ห ลื อ   ก็ คื อ   โ ป้ ง / ชี้ / น า ง / ก้ อ ย  ใ ห้ เ อ า ป ล า ย นิ้ ว ม า ช น กั น

ล อ ง ป ล่ อ ย นิ้ ว ที่ เ อ า ป ล า ย ช น กั น

ใ ห้ อ อ ก จา ก กั น   ที ล ะ นิ้ ว   โ ด ย ที่   นิ้ ว ก ล า ง ยั ง ค ง ง อ แ ต ะ กั น อ ยู่

จ ะ พ บ ว่ า   นิ้ ว   ชี้   น า ง   ก ลั บ ป ล่ อ ย อ อ ก จ า ก กั น ไ ม่ ไ ด้

นั่ น เ ป็ น เ พ ร า ะ

- นิ้ ว ก ล า ง   แ ท น   ตั ว เ ร า เ อ ง

- นิ้ ว โ ป้ ง   แ ท น   พ่ อ แ ม่   ซึ่ ง วั น ห นึ่ ง ท่ า น ก็ ต้ อ ง จ า ก เ ร า ไ ป

- นิ้ ว ชี้   แ ท น   พ่ อ แ ม่   ซึ่ ง วั น ห นึ่ ง ท่ า น ก็ ต้ อ ง จ า ก เร า ไ ป

- นิ้ ว ก้ อ ย   แ ท น   ลู ก   พ อ โ ต ขึ้ น   ลู ก ก็ต้ อ ง ไ ป มี ชี วิ ต ข อ งตั ว เ อ ง /

   มี สั ง ค ม ,   ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง ตั ว เ อ  ง

- นิ้ ว น า ง   แ ท น " คู่ ชี วิ ต " ที นี้ ก็ เ ห ลื อ แ ค่ " คู่ ชี วิ ต " แ ล้ ว ล่ ะ  

 ที่ จ ะ อ ยู่ กั บ เ ร า ไ ป จ น แ ก่       t i l    d e a t h    d o    u s    p a r t

 

 

คุ ณ เ ค ย มี ค น ข อ คุ ณ แ ต่ ง ง า น มะ ค ะ ?

ค น ที่ เ ค้ า อ ย า ก จ ะ ใ ช้ ชี วิ ต กั บ คุ ณ ทุ ก ๆ วั น ที่ มี ล ม ห า ย ใ จ

ถ้ า มี  . . . . .  ค ง เ ป็ น ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ น่ า จ ด จำ น ะค ะ

 

มี โ อ ก า ส ม า ก ม า ย ที่ เ ร า จ ะ เ จ อ ค น ที่ เ ร า รั ก

แ ต่ มี โ อ ก า ส น้ อ ย นั ก ที่ จ ะ เ จ อ ค น ที่ รั ก เ ร า ( จ ริ ง )

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอให้เจอคนที่ใช่เร็ว ๆ นะคะ
สุขสันต์วันเกิดนะคะ ... ^ - ^

คนที่ได้ขอใครอีกคนแต่งงาน หรือ ใครก็ตามที่มีคนมาขอแต่งงาน ... ก็นับว่าโชคดีระดับหนึ่งเนอะ

แต่การได้แต่งงานกับคนที่ใช่ และ ใช่ตลอดไปเนี่ย คงโชคดีสุด ๆ เลย ... เรื่องนี้แหละ คงยิ่งกว่าถูกรางวัลใหญ่ .... อีก

กี่คนจะหาคนที่ใช่ ... เจอจริง ๆอวยพรเจ้าของบ้านดีกว่า ...

ขอให้มีความรัก และ เป็นความรักที่มีความสุข ... ทุก ๆ วันเลยนะคะ :)

#13 By Initmate on 2009-07-22 15:46

ขอให้มีความสุขนะคนสวย

#12 By taksthaitoon on 2009-07-21 11:40

สบายดีน้ะ เงียบ ๆ เชียวcry

#11 By นาย ช บ า on 2009-07-16 21:14

อยากได้นักใช่ไหมเอาไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆชิ
HAPPY BIRTHDAY TO Una ja

#10 By sud-tee-rak on 2009-07-16 20:35

Happy Birth Day ย้อนหลังน้ะค่ะพี่ก๊อป

มีค.สุขมากๆสวยวันสวยคืนน้าค่ะ

ขอโทษน๊าที่มาเบิร์ดเดย์ช้าไปหน่อย

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลย

แต่ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่า ^^

#9 By ❤ABITA on 2009-07-14 03:34

ว่าแล้วก็เลยวันเกิดมาแล้ว cry

สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังคะ ว่าจะมาให้ตรงวันแต่ไม่อยู่ มีความสุขยังไงก็ได้ให้ไม่มีทุกข์ ไม่เศร้านะคะ...แอมว่าไม่เศร้าละหละ หุหุ

เวลาได้ยินรุ่นพี่ไม่กี่ปีแต่งงานแล้วรู้สึกว่าโต ถ้าอีกหน่อยได้ยินว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่งงาน โอ้วววววว ไม่อยากจะคิด ตอนนี้ยืนเคียงข้างเสาคานแล้วอะคะ 555

confused smile

#8 By chockcolate_am on 2009-07-10 17:21

HaPPy BiRtHdAY
ครับคุณก๊อป
ขอให้วันเกิดที่มาถึงในปีนี้ ..
มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆและสิ่งที่หวังเอาไว้
สุขสันต์วันเกิดครับconfused smile open-mounthed smile

#7 By แทณนี่แหละ on 2009-07-05 21:52

แล้วทำไมต้องเป็นข้างซ้ายsurprised smile

#5 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-07-03 16:18

เรื่องของนิ้วเคยได้ยินมาเหมือนกันครับ
ดีใจด้วยครับกับเพื่อนคุณก๊อปconfused smile

#4 By แทณนี่แหละ on 2009-07-03 12:29

พรุ่งนี้แล้วสินะ..
HDB ล่วงหน้า...
...
big smile big smile

#3 By KhAo-JaO on 2009-07-03 10:13

สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าวันนึงจ้า...

โอกาสที่จะเจอ คน ๆ นั้น คนที่เรารักเขา และเขารักเรา นั้นยาก แต่ก็ยังไม่เท่าเมื่อเจอแล้ว จะทำยังไง ให้รักกันตลอดไปdouble wink

#2 By นาย ช บ า on 2009-07-03 09:07

ขอให้เจอคนร๊ากกกกกไวๆ แบบว่าเรารักกัน ไม่ใช่รักคนนึงไม่รักคนนะคะ

อายุไม่เยอะหรอกคะ นิดหน่อยเอง หน้าเด็กกว่าแอมอีกอะคะ confused smile

#1 By chockcolate_am on 2009-07-02 23:52