ส วั ส ดี ช่ ว ง   2 0 . 5 5   น .   น ะ ค ะ     วั น นี้ มี โ อ ก า ส ไ ด้ ม า อั พ เ พิ่ ม นิ ส นึ ง

พ อ ดี ไ ด้ รั บ เ ม ล ล์ ฉ บั บ นึ ง    ก็ น า น พ อ ป ร ะ ม า ณ อ ยู่ น ะค ะ

ก๊ อ ป รู้ สึ ก ว่ า   อื้ ม ม ม . . . .   ดี จั ง    ก็ เ ล ย เ ซ ฟ ไ ว้ ใ น ค อ ม

วั น นี้ ไ ด้ ม า นั่ ง อ่ า น อี ก ค รั้ ง   ก็ เ ล ย นำ ม า แ บ่ ง บั นทุ ก ๆ ค น ด้ ว ย

 

 

                   มี ไ ป ทำ ไ ม ?   ( ว . ว ชิ ร เ ม ธี )

 


มี เ งิ น นั บ แ ส น ล้ า น บ า ท   แ ต่ ใ ช้ จ ริ ง วั น ล ะ ไ ม่ ถึ ง 1 0 0   บ า ท
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี เ ตี ย ง ใ ห ญ่ โ ต ม โ ห ฬ า ร แ ต่ น อ น แ ค่ เ ต็ ม แ ผ่ น ห ลั ง
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ก ฎ ห ม า ย นั บ พั น ม า ต ร า แ ต่ มี อ า ช  ญ า ก ร อ ยู่ เ ต็ ม เ มื อ ง
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี อำ น า จ อ ยู่ เ ต็ ม มื อ แ ต่ ไ ม่ ก ล้ า ตั ด สิ น ใ จ ทำ อ ะ ไ ร เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก อ ยู่ เ ต็ ม ตู้ แ ต่ ไ ม่ เ ค ย เ ปิ ด อ อ ก ม า ศึ ก ษ า เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี พี่ น้ อ ง นั บ สิ บ ค น แ ต่ แ ต ก ส า มั ค คี กั น ทุ ก ค น
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ต า อ ยู่ ส อ ง ข้ า ง แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ม อ ง ห า สิ่ ง ที่ ดีเ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี บ้ า น ใ ห ญ่ โ ต เ ห มื อ น กั บ วั ง แ ต่ ยู่ กั น แ ค่ สี่ ค น พ่ อ แ ม่ ลู ก
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี น า ฬิ ก า แ ส น แ พ ง แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ทำ อ ะ ไ ร ต ร ง เ ว ล า
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ส . ส . อ ยู่ เ ต็ ม ส ภ า แ ต่ ม า ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ เ ค ย ค ร บ เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี วั ด อ ยู่ แ ท บ ทุ ก ห มู่ บ้ า น แ ต่ ศี ล ธ ร ร ม ข อ ง สั ง ค ม แ ย่ ล ง ทุ ก วั น
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี มื อ มี เ ท้ า ส ม บู ร ณ์ แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ล ง แ ร ง ทำ อ ะ ไ ร เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี เ ท้ า อยู่ ส อ ง ข้ า ง แ ต่ไ  ม่ เ ค ย เ ดิ น เ ข้ า ห า โ อ ก า ส เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ร ถ นั บ สิ บ คั น แ ต่ ใ ช้ ง า น จ ริ ง แ ค่ คั น เ ดี ย ว
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี เ ว ล า อ ยู่ ใ น โ ล ก ไ ม่ ถึ ง ร้ อ ย ปี แ ต่ ก ลั บ แ บ่ ง เ ว ล า ไ ป ริ ษ ย า ค น อื่ น
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ภ ร ร ย า แ ส น ดี แ ต่ ไ ม่ เ ค ย แ บ่ ง เ ว ล า ใ ห้ เ ธ อ เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ลู ก แ ส น น่ า รั ก แ ต่ ไ ม่ เ ค ย โ อ บ ก อ ด ลู ก เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี หู อ ยู่ ส อ ง ข้ า ง แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ฟั ง ธ ร ร ม เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ร อ ง เ ท้ า เ ป็ น พั น คู่ แ ต่ ใ ส่ จ ริ ง แ ค่ วั น ล ะ คู่
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

มี ปั ญ ญ า อ ยู่ กั บ ตั ว แ ต่ ก ลั บ ใ ช้ อ า ร ม ณ์ เ ป็ น ใ ห ญ่
มี ไ ป ทำ ไ ม ?

 

 

ป ล .   ไ ป ดู ห นั ง เ รื่ อ ง " U p  :  ปู่ ซ่ า บ้ า พ ลั ง "  น่ า รั ก ม า ก เ ล ย ค่ ะ  

           ก๊ อ ป ดู ร อ บ 2 0 .2 0  น . ห น า ว ก็ ห น าว  

           ลื ม เ อ า เ สื้ อ แ ข น ย า ว ไ ป     ฮู้ ว ว ว . . .    แ ต่ . . . .

           ห นั ง มี ทั้ ง ซึ้ ง - ทั้ ง น่ า รั ก   ดู ไ ป ขำ ไ ป  จ น ลื ม ห น า ว ไ ป ไ ด้ เ ล ย

           มี เ ว ล า ก็ ล อ ง ไ ป ดู กั น น ะ ค ะ   ^-^

Comment

Comment:

Tweet

บางสิ่งบางอย่าแม้มีหลายอัน...แต่ใช้จริงแค่วันละอันก็จริง แต่เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแค่วันเดียวนี่นาวันนี้ไม่ได้ใช้...วันหน้าก็ต้องได้ใช้อยู่ดี แต่ชอบ มี
"น า ฬิ ก า แ ส น แ พ ง แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ทำ อ ะ ไ ร ต ร ง เ ว ล า
มี ไ ป ทำ ไ ม ? "

" มี เ ท้ า อยู่ ส อ ง ข้ า ง แ ต่ไ ม่ เ ค ย เ ดิ น เ ข้ า ห า โ อ ก า ส เ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ? "

"มี ต า อ ยู่ ส อ ง ข้ า ง แ ต่ ไ ม่ เ ค ย ม อ ง ห า สิ่ ง ที่ ดีเ ล ย
มี ไ ป ทำ ไ ม ? "

#11 By แป๊ป (202.28.27.5) on 2009-11-15 16:28

เอ๊ย ก็อป เกิด วันเดียวกับเราเลย
อย่ามาเลียนแบบนะ
ไอ้นัทแม่งจำแต่ของก๊อปได้ ทีกะเพื่อนมันลืม เชอะ
ขอให้มันอกหัก5555confused smile
ปล. นั่นดิจะมีไปทำไมน้า

#10 By sherol on 2009-07-16 11:13

รดน้ำรดน้ำรดน้ำ

คิดเถิงงงงงงงงงงงงงงง*

#9 By ❤ABITA on 2009-06-20 23:32

ไม่ได้ดูหนังเลยคะ อยากดู แต่ชั่งเต๊อะ
แอร์หนาวก็เกาะคนข้างๆ สิคะ confused smile
แต่เพื่อนนั่งซ้ายเราก็เกาะคนนั่งขวานะ open-mounthed smile

เปลี่ยนที่ทำงานอีกแว้วคะ ส่วนชายคนนั้นแฟนแอมในอนาคต(ในฝัน) ^^

#8 By chockcolate_am on 2009-06-16 21:29

สัจธรรมดีดี ที่ไม่ค่อยจะคิด...


บางอย่างมีไป ก็ไม่เกิดประโยชน์...

ปล. ดอกไม้หมุน ๆ แล้ว รดแล้วด้วย

#7 By นาย ช บ า on 2009-06-16 18:01

วันนี้ ... เอา มือ , ตา , หัวใจ ... มาเม้นท์ ที่นี่นะจ๊ะ

^ - ^

อ่านธรรมะของท่าน ว. ทีไร รู้สึกดีทุกทีเลย

คำพูดเข้าใจง่าย ... ดีเนอะคะ big smile big smile
( รดน้ำให้นะจ๊ะ ) big smile big smile

#6 By Initmate on 2009-06-16 11:52

มีไปทำไม่

แค่พอเพียง ก็เพียงพอแล้ว

#5 By youuue on 2009-06-16 01:17

Hot!
เอาไปก่อนเลย
ชอบๆงานท่านว.

#3 By แทณนี่แหละ on 2009-06-15 22:11

อ่านแล้วได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะ

โดนใจโดนใจ เอาไปเลยHot! Hot!

,,

อยากไปดูคุณปู่ซ่าเหมือนกัน
ท่าทางหนังจะน่ารัก
ชอบคุณปู่กับลูกเสือ อิอิอิ

#2 By ❤ABITA on 2009-06-15 22:05

ก็ลองไม่มีดูดิ จะได้รู้ว่ามีทำไม นี่ว่ามีก็ยังดีกว่านะ เหลือดีกว่าขาดประมารนั้น


เรื่องอัพ ที่ปู่แกตายตอนจบใช่มั้ยครับ ที่สุดท้ายแล้วตัวโกงเป็นพ่อพระเอกopen-mounthed smile

#1 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-06-15 21:49