ดี ใ จ จั ง ที่ มี ค น ร อ เ จ้ า ข อ ง บ ล็ อ ค ม า อั พ    ^ - ^ เ ขิ ล ๆ   ข อ บ คุ ณ น ะ ค๊ า

เ ล ย ไ ม่ รู้ ว่ า ที่ ร อ ง่ า   พ อ ม า อ่ า น แ ล้ ว จ ะ รู้ สึ ก ว่ า

" ว้ า . . .ไ ม่ เ ห็ น มี ไ ร เ ล ย " รึ เ ป ล่ า ?

ก ลั ว ว่ า จ ะ เ สี ย ค ว า ม รู้ สึ ก ม า ก ก ว่ า

ก็ เ พ ร า ะ  ไ ม่ ไ ด้ มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร ม า ก ม า ย ก ะ ชี วิ ต ช่ ว ง นี้ ง่ า ค่ ะ

แ บ บ ว่ า . . . .ก็ ดี บ้ า ง      เ ซ็ ง บ้ า ง    เ ห ง า บ้ า ง   ต า ม ป ร ะ ส า

มี บ า ง ค น แ อ บ ม า แ ซ ว ท า ง  e m s  ด้ ว ย   ว่ า . . .

" ไ ม่ ม า อั พ บ ล็ อ ค ต อ น ตี 3 อี ก เ ห ร อ ค รั บ " แ ห ม ๆ ใ จ ค อ อ ะ น๊ า  5 5 5 +

ยั ง ไ ง ก็ ข อ บ คุ ณ น ะ ค ะ ที่ อ ยู่ เ ป็ น เ พื่ อ น กั น ม า ต ล อ ด เ น อ ะ   ข อ บ คุ ณ จ ริ ง ๆ

 

 

 

วั น นี้ ก๊ อ ป เ ลิ ก ง า น 1 ทุ่ ม ค่ ะ   ก ลั บ ม า ที่ ห้ อ ง ก็ เ ห มื อ น เ ดิ ม  . . . ไ ม่ มี ไ ร เ ล้ ย

จ ะ มี ก็ แ ต่ เ พื่ อ น เ ป็ น น้ อ ง ห ม า  1  ตั ว    คุ ย กั น ทู๊ ก วั น     น อ น ด้ ว ย กั น ทู๊ ก คื น

(เ ป็ น ตุ๊ ก ต า น้ อ ง ห ม า น่ ะ ค่ ะ ไ ว้ จ ะ ถ่ า ย รู ป ม า ใ ห้ ช ม ค ว า ม ม อ ม แ ม ม เ น อ ะ)

น้ อ ง ห ม า มี ชื่ อ ว่ า " B O B B Y " ก๊ อ ป ว่ า ดี ไ ป อ ย่ า ง น ะ ค ะ  ค บ " B  O  B  B  Y "

 

ไ ม่ ทำ ใ ห้ เ สี ย ใ จ

ไ ม่ มี ป า ก ไ ม่ มี เ สี ย ง

แ ล ะ ที่ สำ คั ญ . . . . . . . . . . . .

อ ยู่ กั บ เ ร า ต ล อ ด เ มื่ อ เ ร า ต้ อ ง ก า ร ห รื อ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร  5 5 5 +

 

เ ห็ น ม ะ ว่ า ช่ ว ง นี้ ก๊ อ ป ไ ม่ ค่ อ ย มี ส า ร ะ อ ะ ไ ร กั บ ชี วิ ต ห ร อ ก  

แ ต่ อ ย่ า เ พิ่ ง เ สี ย ค ว า ม รู้ สึ ก น๊ า

ก๊ อ ป ว่ า ทุ ก ค น ก็ น่ า จ ะ มี เ พื่ อ น แ ก้ เ ห ง า ต่ า ง กั น ไ ป   ชิ มิ ล่ ะ

ยั ง ไ ง ก็ ม า แ ช ร์ ห รื อ แ น ะ นำ ใ ห้ รู้ จั ก กั น บ้ า ง น ะ ค ะ

อ้ อ ๆ ๆ ช่ ว ง นี้ ฝ น ต ก บ่ อ ย ดู แ ล สุ ข ภ า พ กั น ด้ ว ย   เ พ ร า ะ เ จ้ า ข อ ง บ ล็ อ ค

ก็ ยั ง ไ อ ค๊ อ ก ไ อ แ ค๊ ก ยั ง ไ ม่ ดี ขึ้ น เ ล ย 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เ อ า ล่ ะ   เ ข้ า เ รื่ อ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า ส า ร ะ กั น บ้ า ง 

มี บ ริ ก า ร เ ส ริ ม ที่ ไ ม่ มี ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ ด ๆ  ข อ ง ก สิ ก ร ม า ใ ห้ ท ร า บ ก า น

ใ ค ร มี บ ริ ก า ร แ ล้ ว ก็ ย ก ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ น ะ ค ะ

ส่ ว น ค น ที่ มี บั ต ร D e b i t   ห รื อ   บั ต ร C r e d i t   ข อ ง ก สิ ก ร

แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ มี บ ริ ก า ร   c a r d   s p e n d i n g  ฟั ง ท า ง นี้ น ะ ค ะ

บ ริ ก า ร นี้ เ ป็ น ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ท า ง s m s เ มื่ อ มี ก า ร รู ด ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น บั ต ร

ถ้ า เ ป็ น บั  ต ร D e b i t  จ ะ แ จ้ ง เ ตื อ น ทุ ก ๆ ค รั้ ง ที่ มี ก า ร รู ด ซื้ อ สิ น ค้ า

แ ต่ ถ้ า เ ป็ น บั  ต  ร C r e d  i t จ ะ แ จ้ ง เ ตื อ น เ มื่ อ มี ก า ร รู ด ซื้ อ สิ น ค้ า

ตั้ ง แ ต่ 2 ,5 0 0 บ า ท ขึ้ น ไ ป   เ พื่ อ ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ทำ ร า ย ก า ร ค่  ะ   

ส น ใ จ ส มั ค ร โ ท ร 0 2 - 8 8 8 8 8 8 8

 

ป ล .   วั น นี้ ถ้ า ใ ค ร เ ป็ น ลู ก ค้ า ก สิ ก ร แ ล้ ว ทำ ร า ย ก า ร ผ่ า น ตู้ เอ ที เ อ็ ม

ก็ ต้ อ ง ข อ อ ภั ย ด้ ว ย น ะ ค ะ  เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ บ บ ขั ด ข้ อ ง  

 เ พิ่ ง จ ะ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ก็ ต อ น ป ร ะ ม า ณ เ กื อ บ   6 โ ม ง เ ย็ น เ ล ย  ^ - ^ !

Comment

Comment:

Tweet

เข้ามาอ่านแล้วก็รดน้ำดีกว่าไหนไหนก้อเข้ามาแล้ว
อรุณสวัสดิ์ จ้ะ ...

เพิ่มเรื่องไว้ซักเรื่องก่อนนะจ๊ะ

ไม่งั้นต้นไม้ รดน้ำ แล้วมันไม่มีดอกอ่ะ
เพราะไม่มีกิ่ง ^ - ^

รอมารดน้ำให้ออกดอกด้วยกันนะคะ big smile big smile

#17 By Initmate on 2009-06-06 06:14

อัพอัพอัพ

รออ่านรออ่านbig smile

#16 By ❤ABITA on 2009-06-04 07:59

แวะมาทักเพื่อนบ้านพี่นู๋เมย์บ้านนี้สดใสน่ารักกว่าหลังนั้นเยอะ
(แบบว่ารู็จักพี่นู๋เมย์เหมือนกันน่ะค่ะ บ้านนั้นไม่ยิ้มซักที)เจ้าของบ้านหลังนี้ก็น่าร้าก
อิอิ
ยินดีที่ได้รู้จักนะคร้าาาาไว้จะมาทักทายบ่อยๆๆ

#15 By Enjoy-Smile on 2009-06-04 07:51

มาอรุณสวัสดิ์พร้อมกับรดน้ำให้นะครับconfused smile

#14 By แทณนี่แหละ on 2009-06-04 06:33

and water sad smile

#13 By someone on 2009-06-02 23:19

อ้าว........... ok
ทำงานนอกเวลาซะด้วยน๊า
เยี่ยมยอด
เค้าจาไปฟ้องผู้จัดการ เห่อๆ
อะนะ จ๋าจ๊ะ ยังไงก้อมา read question

#12 By someone on 2009-06-02 23:19

นั่นดิ...สงสัยเหมือนกัน
ไม่เห็นจะเคยรู้สึกอย่างนั้น จริง ๆ เลย ก็เลยถามไงdouble wink

#11 By นาย ช บ า on 2009-06-02 22:39

อรุณสวัสดิ์จ๊ะ ก๊อบ

วันนี้ไปเที่ยวไหนป่าวคะ ...

วันอาทิตย์ แบบนี้ เหมาะกับการไป shopping อย่างมาก :)

#10 By Initmate on 2009-05-31 08:10

ดีจังค่ะ มีแนะนำบริการของธนาคารด้วย
เป็นลูกค้ากสิกรฯ อยู่ค่ะ ^ - ^

บัตร Debit ถ้าไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีเหมือนบัตร Credit ก็คงดีเนอะ ป่านนี้ทำไปแระ ...

......

อยากเห็นเจ้า Bobby จังเลยค่ะ
ไว้มาจ๊ะเอ๋ กันหน่อยนะคะ big smile

#9 By Initmate on 2009-05-28 08:13

ไม่ผิดหวังหรอกค่า อิอิ
ยังไงพี่ก๊อปก็ดูแลสุขภาพด้วยน่ะค่ะ
อ่ะ!ถามนิดนึง พอดีแอ๊ปก็ใช้เดบิตของกสิกรค่ะ
ได้ยินมาว่าเราสามารถเอารูปเราขึ้นหน้าการ์ดได้ด้วยใช่มั๊ยค่ะ?
แล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างเอ่ย??
สนใจโชว์หน้าบวมๆของตัวเองหน่ะค่ะ อิอิอิ


ป.ล. มาสคาร่าล้างออกง่ายค่ะ
เอาน้ำหรือออยลูบๆก็ออกแล้วค่า ^^

#8 By ❤ABITA on 2009-05-27 22:57

อย่าลืมอาบน้ามให้บ๊อบบี้บ้างนะค่ะ

ิอิอิอิ

ว่าแต่ธนาคารกสิกรบริการดีจัง

ประทับใจค่ะ big smile big smile

#7 By Tammada on 2009-05-27 21:48

น้องหมาไม่มีปากเสียงจริงๆ
ถึงมีชีวิตก็ยังไม่มีปากเสียง confused smile

เห็นแว๊บๆ ว่าอัพอะคะ แต่สงสัยวันที่พี่อัพมัวแต่ไปตามดาราอยู่ เลยลืมมาดู confused smile

#6 By chockcolate_am on 2009-05-27 05:02

อย่างไงก็ให้คนเขียนมีความสุขที่จะอัพ..
เราก็จะตามมาอ่าน...

ที่จริงเข้ามาทักทาย มาส่งข่าวกันบ้าง ก็พอใจแล้วหล่ะ

#5 By นาย ช บ า on 2009-05-22 22:56

ถึงว่า กดเงินไม่ได้เลย เกือบไม่มีตังกินข้าวแล้วsad smile

#4 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-05-22 16:21

อยากเห็นบ๊อบบี้ ว่าแต่เวลาบ๊อบบี้อยู่ตัวเดียวเค้าไม่เหงาหรอคะ

#3 By จอมบงการ on 2009-05-22 11:53

เจ้าของบล็อกนี้ ไม่ลืมจะโปรโมท ประชาสัมพันธ์ธนาคารกสิกรเลยเนอะ แต่โทษทีผมไม่ชอบธ.กสิกรเอาเสียเลย

#2 By แทณนี่แหละ on 2009-05-22 07:24

ตามมาอ่านค่ะ ตุ๊กตาเหรอ
ที่บ้านมีเต็มไปหมดเลย 55+
แต่เด่วนี้ไม่นอนกอดแล้ว
เอาไว้บนเตียงแล้วคุณหมาตัวเป็นๆมันจะมาขโมยไปอ่ะ -__-

รักษาสุขภาพนะคะ เป็นหวัดกันเยอะจริงๆ surprised smile

#1 By Masp on 2009-05-21 23:19