"mem-me ...feeling..(03.00น.)"

posted on 01 May 2009 02:59 by mem-me

 

เ ว ล า อั พ บ ล็ อ ค   0 3 . 0 0 น .   ข อ ง วั น ที่   1  พ . ค .   5 1

ไ ม่ รู้ จั ก ห ลั บ จั ก น อ น น๊ า เ ธ อ เ นี่ ย      ฮื้ ม ม ม ม  

พ รุ่ ง นี้      ห ยุ ด       เ ล ย แ ค่ รู้ สึ ก ว่ า ว่ า ง จั ง

พ อ รู้ สึ ก ว่ า ว่ า ง . . . . . . . . .

ก็ เ ล ย มี เ ว ล า พ อ ใ ห้ คิ ด นู่ น คิ ด นี่ ไ ป เ รื่ อ ย เ ปื่ อ ย 

 

ใ จ จ ริ ง ก็ ร อ เ ว ล า นี้ ม า น า น แ ล ะ น ะ

เ ว ล า ที่ จ ะ ไ ด้ ห ยุ ด พั ก ผ่ อ น   แ ล ะ ไ ม่ ต้ อ ง ม า นั่ ง อ่ า น ห นั ง สื อ

แ ต่ พ อ เ อ า เ ข้ า จ ริ ง   ก ลั บ รู้ สึ ก แ ป ล ก ๆ ยั ง ไ ง ม ะ รู้ ?

รู้ สึ ก เ ห มื อ น มี แ ต่ ตั ว เ ร า ค น เ ดี ย ว     ไ ม่ ช อ บ ค ว า ม รู้ สึ ก นี้ เ ล ย

จ ะ ว่ า เ ค ว้ ง ๆ ก็ อ า จ จ ะ ใ ช่     ห รื อ อ า จ จ ะ เ ห ง า ก็ ไ ม่ เ ชิ ง

พ อ เ ลิ ก ง า น เ พื่ อ น ๆ ก็ ต่ า ง แ ย ก ย้ า ย กั น ก ลั บ      แ ต่

พ ว ก เ ค้ า ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ค น เ ดี ย ว เ ห มื อ น เ ร า นิ่ น า

บ า ง ค รั้ ง ก็ รู้ สึ ก แ อ บ อิ จ ฉ า   นิ ด ๆ น๊ า

ทำ ไ ม ช้ า น ต้ อ ง ม า อ ยู่ ที่ นี่ ค น เ ดี ย ว ด้ ว ย เ นี่ ย ?

ป้ า ด ด ด โ ถ้ " ก็ ม า ทำ ง า น ไ ง ล ะ ค ะ คุ ณ เ ธ อ "

ง่ า ๆ ๆ   แ ง่ ๆ ๆ ๆ  ฝ น ก็ กำ ลั ง จ ะ ต ก  เ ค ว้ ง ค ว้ า ง ไ ด้ ใ จ เ จ ง ๆ

นี่ ไ ง  !     นี่ ไ ม่ ใ ช่ เ ห ร อ   !     เ ฮ้ อ อ อ อ

วั น ห ยุ ด ที่ เ ธ อ ร อ ค อ ย ไ ม่ ใ ช่ เ ห ร อ ?   ทำ ไ ม ง อ แ ง อี ก แ ล้ ว เ นี่ ย

 

                          

 

                             * *  ป ล .  ช อ บ ค่ ะ เ ล ย เ อ า ม า ใ ห้ อ่ า น กั น

 

L i f e   i s   s h o r t
ชี วิ ต ช่ า ง สั้ น นั ก

B r e a k   t h e   r u l e s
ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้ อ ง ต า ม ก ฏ เ ก ณ ฑ์

f o r g i v e   q u i c k l y
ใ ห้ อ ภั ย
 

k i s s   p a s s i o n a t e l y ,   l o v e   t r u l y
จู บ ใ ห้ ดู ด ดื่ ม   รั ก ใ ห้ จ ริ ง จั ง

l a u g h   c o n s t a nt l y  
หั ว เ ร า ะ ใ ห้ มา ก ที่ สุ ด

A n d   n e v e r   s t o p   s m i l i n g
แ ล ะ อ ย่ า ห ยุ ด ยิ้ ม  

n o   m a t t e r   h o w   s t r a n g e   l i f e   i s
ไ ม่ ว่ า ชี วิ ต จ ะ ดู แ ป ล ก เ พี ย ง ใ ด

L i f e   i s   n o t   a l w a y s   t h e   p a r t y   w e   e x p e c t e d   t o   b e
ชี วิ ต อ า จ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ ส นุ ก ส น า น อ ย่ า ง ที่ เ ร า ค า ด คิ ด ไ ว้ เ ส ม อ  

b u t   a s   l o n g   a s   w e   a r e  h e r e ,  w e  s h o u l d   s m i l e  a n d  b e
g r a t e f u l .
แ ต่ ต ร า บ ที่ เ ร า ยั ง มี ล ม ห า ย ใ จ . . .
เ ร า ค ว ร จ ะ ยิ้ ม . .   แ ล ะ ข อ บ คุ ณ สำ ห รั บ ชี วิ ต   ที่ ยั ง มี อ ยู่ .
 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ห่ะๆ ขอบคุณที่เช้ามาชมถึงบ้านค่ะ

/me แวะมารดน้ำให้ ^^

#16 By Masp on 2009-06-02 22:02

อัพอัพอัพ

รออ่านอยู่น้ะค่ะ ^^

#15 By ❤ABITA on 2009-05-21 12:28

อยู่คนเดียวจริงๆไม่คว้างหรอกครับ

เราได้อยู่กับตัวเรามากกว่าเวลาอื่นๆเยอะ

ลองอยู่ไปเรื่อยๆดูครับ

ภายในตัวเรามีอะะไรน่าสนใจอีกเยอะbig smile

#14 By Tallie on 2009-05-15 06:51

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีดี..

นอนดึกระวังแก่ไวน้ะจ้ะembarrassed

#13 By นาย ช บ า on 2009-05-13 22:18

=w=' ไม่มาอัพบล๊อคเลยนะคะ หายไปไหนหว่า

#12 By Masp on 2009-05-12 00:52

ชอบเจ้าของบล๊อคจังเลยค่ะbig smile

#11 By ❤ABITA on 2009-05-11 00:54

บลอกสวยดีนะค่ะ

แวะมาทักทาย

ฝากบลอกด้วยนะคร่า...

^^

http://rungtoon.exteen.com

#10 By Tammada on 2009-05-10 19:39

น่าอิจฉาคนมีวันหยุด
ว่างๆมาช่วยนัททำงานดีกว่าเนาะ จะได้ไม่เหงา
big smile

#9 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-05-05 21:34

ว้าว ภาพสวยจังเลยค่ะ
สุขสันต์วันหยุดนะคะ ว่าแต่มันวันหยุดอะไรหว่า =w='

#8 By Masp on 2009-05-01 23:20

หยุดงานทั้งทีเลยเล่นซะเต็มเหนี่ยวเลยคะ
นอนดึกตื่นสายกันไปเลย confused smile

#7 By chockcolate_am on 2009-05-01 18:14

อู ย ย ย อ่ า น ย า ก เ ห ร อ เ นี่ ย

ง่ า ข อ โ ต๊ ด ด ด ก ร๊ า บ บ sad smile

#6 By Love...is all around. on 2009-05-01 13:27

0/ อยู่คนเดียวเหมือนกันค่ะ
เหงาเป็นบางทีเหมือนกันค่ะ
แต่ก็ยังอยู่ได้ จะเป็นแบบเจ้าของบล๊อกช่วงจิตตกbig smile

#5 By จอมบงการ on 2009-05-01 08:37

big smile

ขอให้มีความสุข ในวันหยุดค่ะ ^^

#4 By ஐButterflywingsbeautifulஐ on 2009-05-01 08:25

#3 By แทณนี่แหละ on 2009-05-01 07:42

อยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับ
มีความสุขกับสิ่งที่เป็นให้ได้นะครับ แล้วจะไม่รู้สึกว่าเหงา
ที่เอามาให่อ่านเพราะดีครับ แต่อ่านยากไปนิด
ยังไงก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีๆอีกวันนะครับopen-mounthed smile

#2 By แทณนี่แหละ on 2009-05-01 07:42

อัพดึกมากเลยคะ

สุดท้ายก็เหลือแต่ตัวเรานั่นแหละน๊าาา เคยรู้สึกเหมือนกัน อีกหน่อยคงจะชินไปเอง ปีนึงแล้วยังไม่ชิน สองปีสามปีสี่ปีก็ได้สักวันก็ต้องชิน confused smile

#1 By chockcolate_am on 2009-05-01 04:27