"mem miss + K-mobile banking Plus"

posted on 21 Apr 2009 22:38 by mem-me

 

 

^ - ^                      ^ _ ^                   ^ - ^                   ^ _ ^

รู้ สึ ก เ ห มื อ น เ พิ่ ง เ ข้ า ม า ทำ บ ล็ อ ค ใ ห ม่ ยั ง ไ ง ม ะ รู้ ง่ า ค่ ะ

เ พ ร า ะ     ห า ย ไ ป เ ป็ น ช า ติ เ ล ย   บ ล็ อ ค ล้ า ง ม า ก ม า ย

แ อ บ ไ ป ดู ข อ ง เ พื่ อ น ๆ ม า   ยั ง ค รึ ก ค รื้ น กั น เ จ ง ๆ  อิ จ ฉ า จั ง

เ ห็ น แ ล้ ว อ ย า ก มี เ ว ล า ม า นั่ ง อั พ บ้ า ง   แต่ ค ง ยั ง ไ ม่ ใ ช่ ช่ ว ง นี้ น ะ สิ๊

ง า น ยั ง วุ่ น ๆ  อ ยู่ เ ล้ ย   ร อ ส อ บ เ ส ร็ จ ก่ อ น เ ถ๊ อ ะ   เ จ อ กั น  ^-^V

 

 คิ ด ถึ ง บ ล็ อ ค ล้ า ง ๆ  

 คิ ด ถึ ง ตั ว ห นั ง สื อ ข อ ง ตั ว เ อ ง    ง่ า  

 ล ะ ก็ . . . . . . คิ ด ถึ ง เ พื่ อ น ๆ ด้ ว ย เ จ ง ๆ

 

วั น นี้   พ อ มี เ ว ล า ก็ เ ล ย แ ว ะ ม า ส่ ง ข่ า ว ส า ร ใ ห้ ท ร า บ กั น น ะ ค ะ

 

 

พ รุ่ ง นี้    ท า ง ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย จ ะ เ ปิ ด บ ริ ก า ร ตั ว ใ ห ม่

เ ป็ น บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร ท า ง โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ   ผ่ า น ร ะ บ บ

                    G P R S    /     E D G E     /     3 G

ใ ช้ กั บ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ทุ ก เ ค รื อ ข่ า ย ห ลั ก

                A I S    /    D T A C    /    T R U E   M O V E

 ( H U T C H   จ ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ บ ริ ก า ร ไ ด้ เ ร็ ว ๆ นี้  ) 

 เ พี ย ง ด า ว น์ โ ห ล ด แ ล ะ ติ ด ตั้ ง โ ป ร แ ก ร ม ล ง ใ น เ ค รื่ อ ง

แ ล ะ ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ที่ ตู้ A T M ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย

ก็ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ใ ห้ คุ ณ ทำ ธุ ร ก ร ร ม ท า ง ก า ร เ งิ น ไ ด้ ห ล า ก ห ล า ย

ทุ ก ที่ ที่ คุ ณ ต้ อ ง ก า ร    บ ริ ก า ร ตั ว นี้ มี ชื่ อ ว่ า  . . . . . . . . . .

              

                    " K - m o b i l e   b a n k i n g   P l u s "

 

ปล.     ถ้ า ส น ใ จ บ ริ ก า ร   ห รื อ มี ข้ อ ส ง สั ย อ ะ ไ ร

          ส อ บ ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ใ น บ ล็ อ ค นี้ น ะ ค ะ

          จ ะ พ ย า ย า ม ห า ข้ อ มู ล ม า แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ  

          ห รื อ ถ้ า ส น ใ จ ส มั ค ร บ ริ ก า ร

          ติ ด ต่ อ   K - c o n t a c t   c e n t e r   0 2 - 8 8 8   8 8 8 8  ค่ ะ 

 

Comment

Comment:

Tweet

ง่าลืมตอบ

อยู่กสิกร สาขาแจ้งวัฒนะ
สาขาใหญ่น่ะค่ะ

#26 By Love...is all around. on 2009-08-31 22:21

รูปมันหลอกลวงน่ะค่ะ555+
ขอบคุณนะคะที่ชอบบล็อคนี้
ว่างๆแวะมาเม้นให้กันบ้างนะคร้า

#25 By Love...is all around. on 2009-08-31 22:15

ก๊อฟ น่ารักจังเลยค่ะ ถ่ายรูปอกมาเหมือนสาวเกาหลีเลยค่ะ อยู่ k Bank สาขาไหนค่ะเนี่ย
บล๊อกก็ทำสดใสดีนะค่ะ

#24 By n a h m อัดลม (125.25.78.192) on 2009-08-29 08:37

คุณ bananabangking

ต้องขอโทษเจงๆที่เข้ามาตอบช้าอย่างแรง
ป่านนี้คงทราบข้อมูลมากมายไม่ต้องพึ่งกันและม้างคะ
ยังไงก็ขอโทษอีกครั้ง และก็ขออัพข้อมูลเกี่ยวกับในส่วนของพนักงานและกันนะคะ เพราะข้อมูลบริการก็มีอัพไปบ้างแล้ว

K MOBILE BANKING PLUS
-ธนาคารบนมือถือ ที่สามารถ โอนเงิน สอบถามยอด
และชำระค่าสินค้าและบริการ
ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดโปรแรมลงเครื่องก่อนโดยกด*4288888โทรออก และติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องและทำการขอรหัสOTP6หลัก ที่ตัวโปรแกรม
นำมาสมัครที่ตู้ATM โดยกดที่เมนู
+สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการบริจาคการกุศล อื่นๆ
+สมัครบริการสำหรับมือถือ
+K MOBILE BANKING PLUS
+สมัครบริการ
สามารถใช้งานได้ทันทีที่สมัครเสร็จ


K MOBILE BANKING ATM SIM
-ธนาคารบนมือถือ ที่สามารถ โอนเงิน สอบถามยอด
และชำระค่าสินค้าและบริการ
ขั้นตอนการสมัคร ขอซิมการ์ดที่บรูทดีแทคหรือธ.กสก สาขาใดก็ได้ที่สะดวก กรณีที่ซิมที่ใช้งานเป็นซิม DTACอยู่แล้ว สามารถติดต่อบรูทดีแทคให้อัพข้อมูลเป็นATM SIM ได้เลย จากนั้นก็ใส่ซิมการ์ดที่ตัวเครื่องและทำการกดขอรหัส6หลัก
นำมาสมัครที่ตู้ATM โดยกดที่เมนู
+สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการบริจาคการกุศล อื่นๆ
+สมัครบริการสำหรับมือถือ
+K MOBILE BANKING PLUS
+สมัครบริการ
สามารถใช้งานได้ทันทีที่สมัครเสร็จ

K MOBILE BANKING SMS
- เป็นบริการพิมพ์sms ในรูปแบบที่ธนาคารกำหนดส่งมาที่4288888 เพื่อทำรายการสอบถามยอด เติมเงิน/ชำระค่ามือถือ ได้ในเครือข่าย 12call happy true hutch
นำมาสมัครที่ตู้ATM โดยกดที่เมนู
+สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการบริจาคการกุศล อื่นๆ
+สมัครบริการสำหรับมือถือ
+K MOBILE BANKING SMS
+สมัครบริการ
สามารถใช้งานได้ทันทีที่สมัครเสร็จ

sad smile น่าจะพอเข้าใจบ้างนะคะ

#23 By Love...is all around. on 2009-07-03 18:25

K MOBILE BANKING PLUS

ถ้าในกรณีที่สมัคร-ทำรายการแล้วมีeror
ขึ้นเป็นตัวเลข หมายความว่า

... 1XX เป็นปัญหาเรื่อง
GPRS network conection

... 2XX เป็นปัญหาเรื่อง
application บนเครื่องมือถือ

... 3XX เป็นปัญหาที่ระบบของธนาคาร

ถ้าเกิดปัญหาแล้วพบโค้ต eror สามารถโทรเข้ามาที่
k-contact center 02 888 8888 กด0 กด6
แจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ได้24ชม. ค่ะ

big smile

#22 By Love...is all around. on 2009-07-03 17:59

สมัครแล้วคะ แต่ใช้งานยังไม่ได้เลย

"ธนาคารไม่สามารถดำเนินการรายการนี้ได้ กรุณาทำ รายการอีกครั้งในภายหลัง(103)"

หมายความว่าอะไร ต้องสมัครใหม่หรือเพราะว่ามีคนใช้เยอะคะเลยทำรายการไม่ได้embarrassed

#21 By บุคคลภายนอก (124.121.126.26) on 2009-07-01 21:09

B I U

#20 By Mr Saw Htain Lin (115.67.207.254) on 2009-06-24 17:47

K Mobile Banking สวัสดีคะ พอดีกำลังหาข้อมูลอยู่คะ พรุ่งนี้ทำงานวันแรก ข้อมูล ทั้ง3 บริการ
K-MOBILE BANKING PLUS
K-MOBILE BANKING ATM SIM
K-MOBILE BANKING SMS
ยังไงถ้าใครผ่านแถวอุดมสุข สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ที่ K Bank Udomsuk นะคะ ยินดีให้บริการคะ ยินดีตอบทุกข้อสงสัย ที่สำคัญ ฟรีคะ
***โทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่
Nokia...Sony ericsson...Samsung...Motorola...บางรุ่นที่สามารถรองรับ Gprs Edge 3G นะคะ ยกเว้นที่เป็น Truchscreen พวก ปาล์มนะคะ และ ไอโมบาย เวลคอม น้องปอย(จีเน็ต)และเครื่องจีนทั้งหลายแหล่...ค่ะ
ที่สำคัญต้องเป็นลูกค้าของ กสิกรและมีบัตร ATM นะคะ
ยังไงหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมและรับความสะดวกสบายกับบริการดังกล่าว เชิญได้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยอุดมสุขนะคะ ขอบคุณที่ใช้บริการคะ สวัสดีคะ

#19 By bananabangking (115.87.69.240) on 2009-06-07 23:19

#18 By bananabangking (115.87.69.240) on 2009-06-07 23:07

ประชาสัมพันธ์ให้แบงค์ตลอดเลยนะเนี่ย ^^

#17 By aMy on 2009-05-13 08:09

เอ....?

นี่พี่ e-service ชิมิคะเนี่ย
แหมๆๆ แกล้งถามกันรึเปล่า?
ถามมือถือที่รองรับบริการ ดูได้ที่ CU นะคะพี่555+

#16 By Love...is all around. on 2009-05-05 20:44

ตรวจสอบให้นะคะว่า
iphone ใช้ได้รึเปล่า? พรุ่งนี้มาให้คำตอบค่ะ

ปล.ขอบคุณค่ะที่แนะนำให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่big smile

#15 By Love...is all around. on 2009-05-05 20:30

จะมาถามว่า iPhone ใช้ได้หรือเปล่า??

พี่ว่าเปลี่ยนจากตัวพิมพ์เล็ก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะดีกว่า

K-MOBILE BANKING PLUS
K-MOBILE BANKING ATM SIM
K-MOBILE BANKING SMS

#14 By Es (124.121.105.95) on 2009-05-05 13:12

555+ เมื่อวานกำลังดูวิธีสมัครบริการบัตร อี ช๊อปปิ้งการ์ดอยู่พอดี ^^

ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข่าวสารใหม่ๆนะคะcry

#13 By N I S A ~ LK on 2009-04-26 22:09

ค่ะ
คิดถึงด้วย อิอิ
ฝันดีนะคะ
ขอให้มีสมาชิกมากมาย วิ๊งๆ confused smile

#12 By someone on 2009-04-25 00:08

ผมก้อหายไปนานเหมือนกันคับ ชอบรูปอ่ะคับน่ารักดี

#11 By Frankie8 on 2009-04-23 19:43

ขอบคุณคะ

กำลังกายเข่าทรุดไปแล้วคะ sad smile
ตัวปลิ้นด้วย

#10 By chockcolate_am on 2009-04-23 01:24

สบายดีก็ดีแล้วหล่ะ...
ยังอุตส่าห์มาส่งข่าวอีกต่างหาก ขอบคุณหลาย ๆquestion

#9 By นาย ช บ า on 2009-04-22 18:59

บริการ atm sim กับ plus
จะเป็นบริการธนาคารบนมือถือเช่นเดียวกัน
แต่จะมีความแตกต่างกัน ในรายละเอียด คือ

atm sim = ทำธุรกรรมผ่านระบบซิม
plus = ทำธุรกรรมผ่านระบบgprs/edge/3g

atm sim = ต้องเป็นซิมของ dtac เท่านั้น
plus = รองรับเครื่อข่าย ais dtac true

atm sim = ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้2รายการ
plus = ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได10รายการ

แล้วก็จะมีข้อแตกต่างในส่วนของ
การชำระสินค้าและบริการ
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการน่ะค่ะbig smile

#8 By Love...is all around. on 2009-04-22 18:34

ไม่เหมือนกับเอทีเอ็มซิมหรอคะ

#7 By จอมบงการ on 2009-04-22 16:14

เป็นน้องไม่กี่วัน


ทำเปนเนอะ


ชิ

#6 By sud-tee-rak on 2009-04-22 14:20

เจ้ ขายของจริงวุ้ยopen-mounthed smile

#5 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-04-22 12:09

บล็อกสะอาน เป็นระเบียบ น่ารักดีครับ
มีการแนะนำธ.อีกต่างหาก
ไว้จะตามอ่านนะครับopen-mounthed smile

#4 By แทณนี่แหละ on 2009-04-22 07:49

555+
พูดถึงรับน้อง เล่นพี่ซะเข่าเสื่อมเลย
เอะ รึเพราะอายุมากแล้วก็มะรู้เนอะ

พี่ทำงานธนาคารค่ะ ไว้มีเวลาจะแวะไปเม้นให้น๊าbig smile

#3 By Love...is all around. on 2009-04-22 00:11

วันนี้เดินซีคอนยังหลงเลยคะ หาทางออกไม่เจอ เดินวนตั้งนาน
สองวันก่อนก็ทำเอาขาจะหลุดแล้ว ปวดเข่าแบบนี้ทำให้นึกถึงตอนรับน้อง confused smile

#2 By chockcolate_am on 2009-04-22 00:00

พี่ทำธนาคารหรอคะ

หายนานมากจริงๆ ด้วยคะ confused smile
กลับมาอีกไวๆ นะคะ

#1 By chockcolate_am on 2009-04-21 23:51