คิ ด ถึ ง บ ล็ อ ค นี้ จ ะ แ ย่ อ ยู่ แ ล้ น น น   ^ - ^

 

          

 

ห า ย ไ ป น า น เ ล ย   ไ ม่ ไ ด้ ม า อั พ ซั ก  3 อ า ทิ ต ย์ ท่ า จ ะ ไ ด้

ช่ ว ง นี้ . . . ต้ อ ง ทำ ง า น    เ อ้ ย   ไ  ม่ ใ ช่ สิ  

เ รี ย น ม า ก ก ว่ า   เ รี ย น ๆ ๆ   แ ล้ ว ก็ เ รี ย น  ล ะ ก็ มี ส อ บ ด้ ว ย T - T

ก็ เ ล ย ไ ม่ มี เ ว ล า ใ ห้ บ ล็ อ ค เ ล ย

วั น นี้ เ ล ย ถื อ โ อ ก า ส อั น ดี   ที่ พ อ มี เ ว ล า ใ ห้ กั บ ตั ว เ อ ง บ้ า ง

ม า อั พ ค ว า ม รู้ ที่ พ อ เ ข้ า ส ม อ ง อั น น้ อ ย นิ ส นี้ ข ณ ะ เ รี ย น  5 5 5 +

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

วั น นี้ ข อ เ ส น อ บ ริ ก า ร K - c y b e r   b a n k i n g

สำ ห รั บ ลู ก ค้ า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ที่ มี บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์ ,

บั ญ ชี ก ร ะ แ ส ร า ย วั น กั บ ธ . ก สิ ก ร  ต อ น นี้ มี บ ริ ก า ร 

ทำ ธุ ร ก ร ร ม ท า ง ก า ร เ งิ น บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต(K-cyber banking)

อ า ทิ   บ ริ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ท า ง บั ญ ชี

บ ริ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ชำ ร ะ ค่ า บั ต ร เ ค ร ดิ ต

บ ริ ก า ร โ อ น เ งิ น ทั้ ง ร ะ ห ว่ า ง บั ญ ชี ต น เ อ ง

โ อ น เ งิ น ใ ห้ บุ ค ค ล อื่ น แ ล ะ โ อ น เ งิ น ต่ า ง ธ น า ค า ร 

บ ริ ก า ร ชำ ร ะ ค่ า สิ น ค้ า / บ ริ ก า ร สั่ ง ซื้ อ ส มุ ด เ ช็ ค

ห รื อ อ า ยั ด เ ช็ ค ผ่ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต   เ ป็ น ต้ น

ทั้ ง นี้   ธ น า ค า ร จ ะ ทำ ก า ร ส่ ง อี เ ม ล์ แ จ้ ง ผ ล ก า ร ทำ ร า ย ก า ร

ข อ ง คุ ณ ที่ ไ ด้ ทำ ผ่ า น บ ริ ก า ร K-cyber banking

เ พื่ อ ใ ห้ คุ ณ ส ะ ด ว ก ส บ า ย ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น

 

วิ ธี ส มั ค ร ใ ช้ บ ริ ก า ร K-cyber banking

-  นำ ส มุ ด บั ญ ชี + บั ต ร ป ร ะ ช า ช น   ติ ด ต่ อ ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ส า ข า ใ ด ก็ ไ ด้ ค่ะ

 

 

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ่ ม ไ ด้ ที่ K-Contact Center โ ท ร. 0 2888 8888

 

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#14 By n-u-m-a-m on 2009-05-17 14:49

ขอบคุณมากค่ะ ที่แนะนำbig smile

ดีใจเช่นกันค่ะ ที่มีคนสนใจบริการของทางธนาคาร

ปล.ให้พี่e-service ทำบล็อคาช่วยกันประชาสัมพันธ์น่าจะดีกว่านี้นะคะ ช่วยกันทำมาหากินหน่อยยย

#13 By Love...is all around. on 2009-05-05 20:34

พี่ว่า K CyberBanking ต้องสมัครที่สาขาเท่านั้นนะ ไม่สามรถ download ผ่าน website ได้อะ แต่สมัครที่สาขาวันนี้ พรุ่งนี้ก็ได้ pin ผ่าน email แล้วล่ะ

ชอบที่ทำ blog แบบนี้จัง

#12 By e-Service1 (124.121.105.95) on 2009-05-05 13:05

ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ

อีกซักนิด เดี๋ยวไม่เปียกcry

#11 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-04-07 17:05

เข้ามาสาดน้ำเล่น ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ

#10 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-04-07 17:05

ใช้เสียภาษีบ่อยๆเลยแหละ 555

#9 By KOMIE on 2009-04-01 21:15

ท่าทางจะรักองค์กรมากนะคะเนี่ย แบบโฆษณาให้ฟรีๆ คิๆๆ อยากทำเหมือนกัน ตอนนี้อยู่ตปท ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าเพราะไม่สามารถไปธนาคารได้ด้วยตนเองอ่า

#8 By aMy on 2009-03-09 06:37

สะดวกดี...แต่

ส่วนตัวแล้ว การทำอะไรเกี่ยวกับการเงินผ่านเน็ตหน่ะ รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลย จริง ๆ

ยิ่งโลกทุกวันนี้ มันก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ยิ่งน่ากลัว

#7 By นาย ช บ า on 2009-03-05 20:29

แต่เหตุมีอยู่ว่า

ขี้เกียจไปทำนี่ดิครับ 555

หายไปนานเลยครับbig smile

#6 By Tallie on 2009-03-04 18:22

ไม่เสียค่าสมัครค่ะ
จะมีแค่ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเมื่อสมัครบริการแล้วเท่านั้นนะคะ

มันคือ การโอน-ชำระสินค้าและบริการฯลฯ
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเองค่ะสะดวกสบายกว่ากันเยอะ

#5 By Love...is all around. on 2009-03-03 21:12

หายไปนานจริงๆ ด้วยคะ

ว่าแต่มันคืออะไรอ่านแล้วไม่รู้จัก sad smile

#4 By chockcolate_am on 2009-03-03 02:31

ใหม่ จริงอ๊ะ embarrassed

#3 By st.GiZMo on 2009-03-03 00:58

ใช้บริการอยู่ค่ะ สะดวกดี ไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคาร แต่ทำรายการได้แค่ 4 ทุ่มนะคะ

#2 By จอมบงการ on 2009-03-03 00:57

โอววววว สาระๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เสียค่าสมัครมะครับ

#1 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-03-03 00:52