ค ว า ม รั ก อ ยู่ ร อ บ ตั ว เ ร า     " L o v e   i s   a l l   a r o u n d "

เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ    ค ว า ม สุ ข             " H a p p i n e s s "

 

         

ถึ ง แ ม้ ว่ า วั น นี้   ฉั น จ ะ เ ห นื่ อ ย กั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง   ผู้ ค น   ค ว า ม วุ่ น ว า ย

ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น   ฉั น ก ลั บ พ ย า ย า ม ม อ ง ห า สิ่ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า . . . . . . 

ค ว า ม สุ ข    กั บ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อ บ ตั ว ฉั น  

จ ริ ง ๆ   มั น ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม พ ย า ย า ม อ ะ ไ ร ม า ก ม า ย   อ ย่ า ง ที่ คิ ด

แ ค่ ม อ ง ใ น ท า ง ก ลั บ กั น     บ า ง เ รื่ อ ง . . . .

ก็ ก ล า ย เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ แ อ บ อ ม ยิ้ ม ห รื อ เ รื่ อ ง ต ล ก ไ ป เ ล ย

 

บ า ง ค น กำ ลั ง ทำ ใ ห้ ฉั น มี  ค ว า ม สุ ข

คุ ณ รู้ รึ เ ป ล่ า ?   ว่ า กำ ลั ง ทำ ใ ห้ ฉั น มี  ค ว า ม สุ ข

ไ ม่ ว่ า จ ะ ด้ ว ย ค ว า ม ตั้ ง ใ จ   ห รื อ ไ ม่ ตั้ ง ใ จ   ก็ ต า ม 

ฉั น ก็ อ ย า ก ม อ บ ค ว า ม สุ ข ใ ห้ กั บ คุ ณ   เ ช่ น กั น

ฉั น ช อ บ ถ า ม ตั ว เ อ ง บ่ อ ย ๆ ว่ า  . . . . . .

" อ น า ค ต "   คื อ   พ รุ่ ง นี้    ฉั น จ ะ เ ป็ น ยั ง ไ ง   จ ะ มี ค ว า ม สุ ข ไ ห ม

แ ต่ ต อ น นี้    ที่ ฉั น รู้  . . . . .  แ ค่

 " ปั จ จุ บั น "   คื อ   วั น นี้   ฉั น มี ค ว า ม สุ ข ก็ น่ า จ ะ พ อ แ ล้ ว

 

 แ ล้ ว คุ ณ ล่ ะ    วั น นี้    คุ ณ มี ค ว า ม สุ ข แ ล้ ว รึ ยั ง ?

 

 

Comment

Comment:

Tweet

บล็อคน่ารักดีคับ
มองมุมบวกก็จะได้ผลในทางบวกครับbig smile

#11 By แทณนี่แหละ on 2009-02-21 22:12

ตอนนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ เฉยๆมากๆ >w<

ชอบบล๊อกนี้จัง

มีบทความดีๆให้อ่านด้วย

ขอแอดไว้นะคะbig smile

#10 By N I S A ~ LK on 2009-02-08 19:54

ขอให้ค.สุขอยู่กับคุณจขบ.ไปนานๆนะค่ะ

big smile

#9 By ❤ABITA on 2009-02-08 11:27

มีความสุขกับตัวเองค่ะ รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นอยู่แล้ว

#8 By จอมบงการ on 2009-02-07 14:22

รักตัวเองให้มากกว่าคนอื่น..
แค่นี้ก็สุขได้แล้ว..

#7 By นาย ช บ า on 2009-02-07 08:10

ไอ แค้น สะมาย วิด เอ้า ยู
สุขไม่หวายยยยอ่ะ
sad smile

#6 By sud-tee-rak on 2009-02-07 01:28

ความสุขแล้วแต่จะมองเน๊อะ

ปกติก็มีทุกวันทุกเวลา รอบตัวเสมอ แล้วแต่จะเก็บเกี่ยว


confused smile

#5 By chockcolate_am on 2009-02-06 23:36

เรื่อยๆ ... อะ ยังไง ก็มีความสุขนะ งานเยอะโคตร..
ใกล้ตายละเนี่ย

ขอให้คุณมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะ
ดีใจที่เห็นคุณมีความสุขbig smile

#4 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-02-06 23:30

ขอให้ความสุขอยู่กับตัวเราทุกวินาทีนะจ๊ะbig smile

#3 By kea on 2009-02-06 22:50

มีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองอยู่ค่ะ..

big smile

ยิ่งมากเท่าไหร่..ก็ยิ่งรู้สึกเจ็บ

#2 By • CIRCLE • on 2009-02-06 22:36

Life is hard
แต่ก็ยังยิ้มได้ อย่างงี้รึป่าว sad smile

#1 By VANETTO' on 2009-02-06 21:34