วั น นี้ ม า นั่ ง อั พ บ ล็ อ ค    ด้ ว ย ค ว า ม เ มื่ อ ย ล้ า นิ ส ๆ

เ พ ร า ะ เ พิ่ ง ก ลั บ ม า จ า ก ใ น ก รุ ง   เ มื่ อ ทุ่ ม ก ว่ า ๆ

เ ห็ น เ พื่ อ น ๆ  อั พ ก า น น จ๊ า ง ง   ก็ เ กิ ด แ ร ง ฮึ ด เ ฮื อ ก สุ ด ท้ า ย ขึ้ น !

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

" คุ  แ ว่ ง   ล็ ๆ    "  b y   m e m - m e

 

 

. . . ไ ม่ มี ค ว า ม มื ด ใ ด   ที่ ค ง อ ยู่ ต ล อ ด ก า ล . . .

ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ค ว า ม มื ด เ ข้ า ม า เ ยื อ น . . .

ช่ ว ง แ ร ก ๆ  ด ว ง ต า อ า จ จ ะ ป รั บ แ ส ง ไ ม่ ทั น   แ ต่ แ ค่ . . . .

ร อ เ ว ล า สั ก พั ก . . . ร า ก็ จ ะ ม อ ง เ ห็ น   แ ม้ ว่ า มั น จ ะ ไ ม่ ชั ด ม า ก นั ก

เ ร า จ ะ เ ห็ น ว่ า ห ล า ย ๆ สิ่ ง ยั ง ค ง เ ห มื อ น เ ดิ ม   ยั ง ค ง อ ยู่ ที่ เ ดิ ม  

จ ะ มี แ ค่ บ า ง สิ่ ง ที่ ถู ก เ ป ลี่ ย น ไ ป   " แ ค่ บ า ง สิ่ ง " เ ท่ า นั้ น

 

ด ว ง ต า ฉั น พ ร่ า มั ว   เ พ ร า ะ กำ ลั ง ป รั บ ส ภ า พ อ ยู่ กั บ ค ว า ม มื ด

แ ต่ . . . ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ก ลั บ มี บ า ง สิ่ ง เ กิ ด ขึ้ น

ฉั น ม อ ง เ ห็ น แ ส ง ส ว่ า ง ที่ ร อ ด ผ่ า น เ ข้ า ม า . . . ใ น ค ว า ม มื ด

แ ม้ มั น จ ะ เ ป็ น เ พี ย ง แ ส ง ส ว่ า ง    เ ล็ ก ๆ     ที่ อ ยู่     ไ ก ล ๆ 

ใ น เ ว ล า อ ย่ า ง นี้   ดู ช่ า ง   ม า ก ม า ย เ ห ลื อ เ กิ น

ด ว ง ต า ฉั น เ ห็ น ชั ด ขึ้ น   ชั ด ขึ้ น   แ ล ะ ชั ด ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ

ข อ บ คุ ณ น ะ ที่ ส่ อ ง แ ส ง ม า ที่ ฉั น   ไ ม่ รู้ เ ห มื อ น กั น ว่า . . .

แ ส ง เ ล็ ก ๆ   ที่ อ ยู่ ไ ก ล ๆ   จ ะ ห ม ด แ ร ง ล ง เ มื่ อ ไ ห ร่ 

แ ต่ ที่ ฉั น รู้    คื อ  . . . . . . . .

ถ้ า วั น ใ ด ที่ แ ส ง เ ล็ ก ๆ นี้ อ่ อ น แ ร ง ล ง 

ฉั น จ ะ ข อ ทำ ห น้ า ที่ นี้ บ้ า ง   ม่ ว่ า วั น นั้ น . . . ที่ ม า ถึ ง 

จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น   ห รื อ จ ะ เ ป็ น ยั ง ไ ง ก็ ต า ม   

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Comment

Comment:

Tweet

โลกนี้ยังอะไร ให้โหยหา...
ในแววตายังประกายด้วย...ความหวัง
ในวันหนึ่งที่อ่อนแรง ไร้พลัง...
ก้อจะมีบางอย่าง คอยฉุดเรา...ลุกก้าวเดิน

#11 By นาย ช บ า on 2009-02-06 18:02

อย่ามาเนียน


น้องๆๆ


ขอร้อง


แหมๆๆ
พี่นิดพี่หน่อย


กดขี่กันเลยนะ


ชิ

#10 By sud-tee-rak on 2009-02-04 12:28

มันรู้สึกดีจริงๆที่เห็นแสงนั้นbig smile

#9 By Tallie on 2009-02-03 22:38

มาตอบว่า....


ตอนนี้ก็คุยกับคุณแม่แล้วว่าอยากเรียนถาปัด

คิดว่าน่าจะไปได้ด้วยดี

#8 By KOMIE on 2009-02-03 21:40

อยากเหนแสงสว่างบ้างจัง

สักวันเนอะ
เด๋วเราก้อคงได้เจอ

ขอบคุณนะค่า

#7 By arrow on 2009-02-03 15:52

มีมืดก็ต้องมีสว่าง
ทุกคนต้องมีปัญหา
มีทางแก้ไขเสมอ
สู้ๆๆๆๆๆๆเค้า
เอาใจช่วยค่ะ
big smile surprised smile double wink

#6 By o^o..tugta..*v* on 2009-02-03 14:57

... ไม่มีความมืดใด คงอยู่ตลอดกาล... Hot! big smile

แวะมาทักทายยินดีที่ได้รู้จักนะครับ...^^

#5 By kobby1 on 2009-02-03 13:20

ขอบคุณแสงสว่างที่ลอยเข้ามา...
..
แต่ทำไมเราไม่ยักกะเดินตามแสงนั้นไปงะ..
..
แต่กลับยืนอยู่กับความมืดมิดที่ทรมาน..
..

..SAD..

#4 By KhAo-JaO on 2009-02-03 08:17

เจอแสงสว่างแล้วหรอ
งั้นก็เดินออกมาจากความมืดซะนะ
จะอยู่ในนั้นอีกนานมั้ยอะ

#3 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-02-03 00:46

แสงสว่างจะไม่หายไปครับ

ขึ้นอยู่กับเราว่ามองยังไง มองว่า สว่างมากเกินหรือว่า
เป็นแสงที่ให้ความอบอุ่น

^^confused smile confused smile confused smile

#2 By Synth-bar on 2009-02-03 00:31

แสงสว่างที่ดูจะเล็ก ๆ

แต่กลับยิ่งใหญ่ เมื่อเราเห็นมันbig smile

#1 By kea on 2009-02-02 23:53