ส ถ า น ก า ร ณ์ บ้ า น เ มื อ ง ย่ำ แ ย่   เ ยี่ ย ง นี้

ป ร ะ ก า ศ ภ า ว ะ   ฉุ ก เ ฉิ น   ก็ แ ล้ ว

. . . . . เ ข้ า ใ จ ป ะ   เ นี่ ย . . . . . . .  .

ที่ อื่ น ห ยุ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร   ก ลั ว ค ว า ม เ สี่ ย ง

แ ต่ ที่ นี่ . . . . ยื น ห ยั ด คู่    ร ะ เ บิ ด  ตู้ ม ม ม !

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ม้     ฟ้ า จ ะ ถ ล่ ม   ดิ น จ ะ ท ะ ล า ย

เ อ๊ ะ . . . . . . รึ ว่ า ช้ า น   คื อ   s u p p e r   g i rl s   น๊ า

โ ฮ๊ ะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ       คิ ด ว่ า ช้ า น ค ง ไ ม่ ต า ย งั้ น สิ

ฉั น มี  ชี วิ ต เ ป็ น นิ รั น ด ร์    อ ม ต ะ

. . . . . . . งั้ น ห รื อ . . . . . . . แ ม่ เ จ้ า . . . . . . . . .

                               คิ ด ไ ด้ ไ ง

 

 

 

ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ย่ำ แ ย่   ทุ ก ที่ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร

มี ลู ก ค้ า ท่ า น ห นึ่ ง โ ท ร ม า   แ จ้ ง ว่า . . . . .

 

ลู ก ค้ า           :(   ช้ า น ก ด  เงิ น ที่ ตู้  แ ต่ เ งิ น ไ ม่ อ อ ก ม า  

s u p p e r  G   :)   ตู้ ก ส ก . บั ต ร เ อ ที เ อ็ ม   ก ส ก . ชิ มิ เ ค๊ อ ะ

ลู ก ค้ า           :(   ม่ า ย ย  ใ ช่   ที่ . . . . . .

s u p p e r  G   :)  ป๊ า ด ด    ม า บ อ ก ไ ร ที่ นี่ ว ะ   ( คิ ด ใ น ใ จ ) 

                           ถ้ า งั้ น ต้ อ ง แ จ้ ง ที่ . . . . . .  น ะ เ ค๊ อ ะ

                           ท า ง เ ร า ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ต ร ว จ ส อ บ

ลู ก ค้ า           :(  ช้ า น รู้

s u p p e r  G   :)  อ้ า ว ว ว ว   ไ ร ว ะ   ( คิ ด ใ น จ า ย ย ย )

ลู ก ค้ า           :(  แ ค่ อ ย า ก ร ะ บ า ย  คุ ณ เ ข้ า ใ จ ม ะ 

                           ที่. . . . . ปิ ด   ที่ อื่ น ก็   ปิ ด  กั น ห ม ด

                           แ ล้ ว ก็       . . . . . .   ตั ด พ้ อ

                           ต่ อ ว่ า . . . . น้ อ ย อ ก น้ อ ย ใ จ

                          ชี วิ ต สิ้ น ห วั ง . . . . . ไ ม่ มี ที่ พึ่ ง

                            . . . . .    ร า ย ย า ว ว ว ว      T - T

s u p p e r  G   :)  ดิ ฉั น เ ข้ า ใ จ ค่ ะ   แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำ ไ ร ไ ด้

                            ส ง ส า ร ก็ ส ง ส า ร น ะ   ก็ ไ ด้ แ ต่ ฟั ง. . . . .

                            เ ฮ้ อ . .  ที่ อื่ น เ ค้ า ใ ห้ ม นุ ษ ย์ ทำ ง า น

                            เ ล ย ใ ห้ ห ยุ ด   ก ลั ว อั น ต ร า ย

                            แ ต่ ที่ นี่ ม ะ ช่ า ย ม นุ ษ ย์ ค่ ะ   ( แ อ บ คิ ด นะ )

ลู ก ค้ า           :(  อื ม ม ม      แ ค่ นี้ แ ห ล ะ   ข อ บ คุ ณ

s u p p e r  G   :)  หื ม ม ม ม    ไ ป แ ล้ ว เห ร อ ? ? ? ?  

 

ส า ส ม แ ก่ ใ จ เ ธ อ แ ล้ ว สิ น ะ  

ถึ ง ไ ด้ ไ ป โ ด ย ทิ้ ง ไ ว้ เ พี ย ง คำ ว่ า ข อ บ คุ ณ     

 

                    

 

 ใ น ห้ ว ง เ ว ล า ที่ เ ห นื่ อ ย   เ นื้ อ ย   เ ห นื่ อ ย  กั บ ง า น

ก็ ไ ด้ ไ ป เ ที่ ย ว ม า ค่ ะ   ไ ป เ ที่ ย ว เ ส ม็ ด ม า

ไ ป ค รั้ ง ที่   2   แ ล ะ     ห น้า  ร้ อ น ไ ป เ ที่ ย ว ท ะ เล 

อ ย่ า ใ ห้ บ อ ก     ร้ อ น น น เ จ ง ๆ ๆ ๆ

อั น ที่ จ ริ ง ก็ ม ะ รู้     จ ะ เ รี ย ก ว่ า พั ก ผ่ อ น ดี ป่ า ว ว 

เ พ ร า ะ   เ ลิ ก ง า น   เ ที่ ย ง คื น   ก ว่ า จ ะ เ ก็ บ ข อ ง  

ก ว่ า จ ะ อ า บ น้ำ น อ น    ก็ เ ห ลื อ เ ว ล า   ช ม . กว่ า ๆ

Z  Z   Z   z  z    z     z    งี บ บ บ บ บ บ บ     เ อ้ ย ย    

ยั ง ไ ม่ ทั น ฝั น เ ล ย  ตื่ น แ ล ะ ตี 4 เ ดิ น ท า ง

1 คื น 2 วั น   ก ลั บ ม า ทำ ง า น ต่ อ

เ ฮ้ อ อ อ อ     เ ห นื่ อ ย   อี ก แ ล้ ว ว ว  

ทำ ม า ย อั พ ไ ร มี แ ต่ เ รื่ อ ง เ ห นื่ อ ย ๆ ๆ เ นี่ ย  5 5 5

 

       

 

ป ล . :)  ข อ ใ ห้ โ ล ก  ส ง บ สุ ข   มี บ า ง ค น ช อ บ พู ด คำ นี้ 

             เ ว ล า ที่ คิ ด ไ ร ไ ม่ อ อ ก  ต อ บ อ ะ ไ ร ไ ม่ ถู ก

             แ ต่ ก็ ข อ ใ ห้ เ ป็ น เ ช่ น นั้ น จ ริ ง ๆ  ใ น เ ว ล า อ ย่ า ง นี้

 

 

 

mem-me"..ฝาก..ด้วยนะคะ"

posted on 11 Feb 2010 20:37 by mem-me

 

     

                        

 

ไ ห น ไ ห น ก็ ไ ห น ไ ห น แ ล ะ . . . . . ก ว่ า จ ะ ไ ด้ ม า อั พ

ก่ อ น จ ะ เ ข้ า เ รื่ อ ง   " ฝ า ก "     ข อ เ ม้ า นิ ส นึ ง น ะ ค ร้ า

 

 

m e m - m e   ห า ย ไ ป เ ป็ น ช า ติ เ ล ย น ะ เ นี่ ย ย ย ย ย !

ช่ ว ง ที่ ห า ย ไ ป ก็ ทำ ง าน ๆ ๆ ๆ    กิ น ๆ ๆ ๆ    น อ น ๆ ๆ ๆ

อ้ อ ๆ ๆ ๆ   ไ ด้ ไ ป เ ที่ ย ว ป า ย ม า ด้ ว ย ค ร้ า   ( ร้ อ น น่ า ดู ^-^" )

ถ่ า ย รู ป ม า   ก็ ฝื น ๆ ใ ห้ ไ ด้ อ า ร ม ณ์ ห น า ว น ะ ค ะ

แ ต่ แ ด ด แ ร ง ม า ก   ต า ห ยี แ ท บ ทุ ก ภ า พ    5 5 5 +

แ ล้ ว ที่ สำ คั ญ   ไ ด้ เ ที่ ย ว ทั้ ง ที ก็ ดั น ป่ ว ย อี ก   เ ศ ร้ า ใ จ

                       . . . . ท ริ ป ไ ป ป า ย นี้ . . . .

แ บ บ ว่ า ทำ ง า น เ ส ร็ จ   ก็ อ อ ก เ ดิ น ท า ง  3 วั น 2 คื น

ก ลั บ ม า ก็ ตั้ ง น่ า ตั้ ง ต า ทำ ง า น อี ก   เ ห นื้ อ ย เ ห นื่ อ ย

แ ต่ ก็ ไ ด้ บ ร ร ย า ก า ศ ไ ป อี ก แ บ บ ค่ ะ  ห นุ ก ๆ เ ห นื่ อ ย ๆ ป่ ว ย ๆ

                            . . . . ว่ า แ ต่    ต อ น นี้ . . . .

เ ป ง ไ ง กั น บ้ า ง ค่ ะ ?    ลื ม กั น ห ม ด แ ล้ ว แ น่ เ ล ย  T - T

ยั ง ไ ง ก็ ช่ ว ย ๆ  กั น ม า เ ม้ น เ ห มื อ น เ ดิ ม น๊ า ๆ ๆ ๆ ๆ

. . . . . . . ข อ บ พ ร ะ คุ ณ อ ย่ า ง สู ง  ค ร้ า . . . . . . .

 

 

 

 

                                     

 

น่ า จ ะ พ อ ผ่ า น ต า บ้ า ง แ ล้ ว กั บ โ ฆ ษ ณ า ตั ว ใ ห ม่ น ะ ค ะ 

ณ  บั ด  n o w    ธ น า ค า ร มี โ ค ร ง ก า ร รั บ " ฝ า ก "  ไ ด้ ทุ ก เ รื่ อ ง

" ฝ า ก " ดู แ ล กา ร เ งิ น 

" ฝ า ก " คุ้ ม ค ร อ ง ชี วิ ต

" ฝ า ก " ธุ ร กิ จ ใ น ฝั น

" ฝ า ก " เ พื่ อ อ น า ค ต ลู ก อี ก

รั บ   " ฝ า ก "   ไ ว้ ส บ า ย ใ จ ไ ด้ ค่ ะ

 อ ย า ก ฝ า ก แ บ บ ไ ห น ?   ห รื อ   จ ะ ฝ า ก เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร ? 

 K  C o n t a c t   C e n t e r   0 2 - 8 8 8 - 8 8 8 8

                    รั บ ฝ า ก น ะ ค ร้ า 

 

ป ล .  ฝ า ก แ ถ ม โ ป ร โ ม ชั่ น บั ต ร  k  m y  d e b i t   c a r d

" รั ก อ อ ก แ บ บ ไ ด้ ด้ ว ย บั ต ร   k  m y  d e b i t   c a r d "

ส มั ค ร บั ต ร ช่ ว ง 1 กุ ม ภ า พั น ธ์  - 2 8  กุ ม ภ า พั น ธ์   5 3 นี้

รั บ คู ป อ ง     ส มั ค ร บั ต ร  ฟ รี!  อี ก 1 บั ต ร  ไ ป เ ล ย  ^-^